Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

suchanuglysound
suchanuglysound
Witaj ściano świadku mojego nie sypiania świadku mojego nie jedzenia świadku mojego nie sprzątania świadku mojego nie modlenia się świadku mojego nie pisania świadku wszystkich moich niemożności a także świadku mojej niewiary Witaj ściano przyjaciółko w chorobie ty porażona wiecznym milczeniem ja porażona paraliżami woli Wybacz ściano że przeze mnie jesteś brudna i pusta bo pospadały z ciebie obrazy w które ubierałam cię z wielkim staraniem i radością a teraz nie jestem w stanie podnieść ich z podłogi aby ubrać cię w nie z powrotem Kocham cię ściano za twoją cierpliwość z jaką słuchasz mojego płaczu Kocham cię ściano za to że nie muszę bać się ciebie Kocham cię ściano za to że mówisz z szyderczym uśmiechem że jestem leniwa Kocham cię ściano za to że nie żądasz abym katując siebie pomalowała cię na żółty kolor radości który i tak przecież zobaczę na czarno Błogosławię cię ściano gdyż wiem że jedynie ty będziesz wierną towarzyszką mojej śmierci
— Małgorzata Hillar
5335 8ec5
suchanuglysound
1942 da42 500
Reposted fromprzegrany przegrany vianoms noms
suchanuglysound
suchanuglysound
5209 384a 500

in the mood for food
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats

August 01 2017

suchanuglysound
7111 611f
Reposted fromstonerr stonerr
suchanuglysound
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats
suchanuglysound

- Do you ever dream, Forrest, about who you're gonna be? - Who I'm gonna be? - Yeah. - Aren't I going to be me?

— Forrest Gump (1994)
Reposted frommoviequotes moviequotes viastonerr stonerr
suchanuglysound
7737 71d6 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viainsanedreamer insanedreamer
suchanuglysound
9601 346d
Reposted fromkarahippie karahippie viahidingtonight hidingtonight

July 21 2017

suchanuglysound
suchanuglysound
9791 ffe8 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
7903 d6cf
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastonerr stonerr
suchanuglysound
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
suchanuglysound
suchanuglysound
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viastonerr stonerr
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl