Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

suchanuglysound
8728 2e85
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
suchanuglysound
suchanuglysound
Reposted fromgreensky greensky viainsanedreamer insanedreamer
9870 9b44 500
Reposted fromjottos jottos viainsanedreamer insanedreamer
suchanuglysound
suchanuglysound
2576 6c90
Reposted fromniewychowana niewychowana viastonerr stonerr
8032 9b52 500
suchanuglysound
suchanuglysound
8950 6628 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin

June 28 2017

suchanuglysound

June 27 2017

suchanuglysound
8383 0372 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viastonerr stonerr

June 26 2017

suchanuglysound
Fortune Cookie: Digital circuits are made from analog parts. (source)
Reposted fromshallow shallow viastonerr stonerr

June 20 2017

suchanuglysound
5737 8641 500
suchanuglysound
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
1687 01d7
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastonerr stonerr
suchanuglysound
3489 12c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl